Tildelinger fra KOM, søknadsrunde 1, 2018

Det kom inn 49 søknader om tilskudd i denne runden, og utvalgets innstilling gir støtte til ti prosjekter. Totalt tilsagnsbeløp er kr. 2 920 000. Ett av prosjektene som gis støtte er et kunstverk integrert i torggulvet på Ålgårds nye torg. Det er et «teppe» vevet i tegl, tegnet av kunstnerne Astrid Løvaas og Kirsten Wagle.

Gjesdal kommune får tilskudd til permanente kunstverk til nye Ålgård sentrum og kulturhus med bibliotek. Et av kunstprosjektene er Teppe, av Astrid Løvaas og Kirsten Wagle. Kunstverket skal forsterke Ålgårds identitet ved å se tilbake på bygdas fortid. Fotograf: Løvaas & Wagle

Følgende gis støtte fra søknadsordningen for Kommunale og fylkeskommunale prosjekter:

1. VIEWS av Jeppe Hein – forprosjekt del II
Søker: Nesflaten, Suldal kommune
Tilsagn: kr 150.000
Prosjektet skal realiserast i det offentlege rom med Jeppe Hein, ein internasjonalt profilert kunstnar. Prosjektet går ut på å transformere Sentrumsbygget i tettstedet Nes til en destinasjon ved hjelp av kunst og design. Kunstverket vil i eit lengre perspektiv kunne styrka turismen og interessa for Suldal og Ryfylke som region. Samarbeidspartar er Art Connexion (fransk formidlingsinstitusjon for samtidskunst som samarbeider med Foundation de France om relasjonelle kunstprosjekt), Rogaland kunstsenter, Suldal kommune og Snøhetta.

2. Tromsø sjøfront: kunst og byrom som del av ny Sentrumsplan
Søker: Tromsø kommune
Tilsagn: kr 800.000
I hovedprosjektet vil et mål være å undersøke hvordan metodene fra forprosjektet og byromsfestivalen Ka no? kan påvirke og inngå i tradisjonell planlegging. Kan midlertidighet, medvirkningsprosesser og eksperimentering inngå som del av en plan etter Plan- og Bygningsloven? Kan kunst inngå som en naturlig og likeverdig del av planprosessen? Hvorfor kunst? Og hvordan kan kunst og kultur bli en del av byrommene langs sjøfronten?

Hovedprosjektet skal inngå i sentrumsplanen som en naturlig og likeverdig del av planen. En viktig del av hovedprosjektet vil være å teste ut hvordan det er mulig å sikre temporær og prosessbasert byutvikling som del av en plan etter Plan- og bygningsloven. Ved at kunstprosjektet inngår i kommunedelplanen for sentrum vil vi kunne få inn både kunst og metodikk; medvirkningsbasert prosess og uttesting/eksperimentering, inn i planprosessen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Raumlabor Berlin og KORO. Andre samarbeidspartnere er KOROs storbynettverk, Institutt for samfunnsvitenskap/faggruppe samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Tromsø Academy of Contemporary Art, Bergen Arkitektskole, Tromsø Havn, Nord-Norsk Kunstmuseum, Hålogaland Teater, Nerstranda, aktuelle grunneiere m. flere.

3. Permanente kunstverk til nye Ålgård sentrum og kulturhus med bibliotek
Søker: Gjesdal kommune
Tilsagn: kr 500.000
Det er en stor ambisjon for permanente kunstverk av høy kvalitet både blant politikere i Ålgård, prosjekteringsteamet for det nye sentrum og kunstutvalget. Gode kunstopplevelser i uterom er essensielt for Ålgårds befolkning og sentrums fornyede identitet. Den nye torggaten er ferdig og åpen, den gamle lokstallen har blitt transformert til en moderne restaurant. Det nye torget og kanalparken ferdigstilles våren 2018. Dette vil manifestere en ny epoke i tettstedets historie samt forankre tettstedets identitet, landskap og historie gjennom kunstopplevelser i offentlige rom.

Prosjekt nr. 1: Teppe – Et verk av Astrid Løvaas og Kirsten Wagle. Den gamle lokomotivstallen midt på torget, har fått et tilbygg og har blitt ett hyggelig serveringssted og møteplass i Ålgård sentrum. Ålgårds nye torg har fått et kunstverk integrert i torggulvet, som er et «teppe» vevet i tegl, tegnet av kunstnerne Astrid Løvaas og Kirsten Wagle. Kunstverket skal forsterke Ålgårds identitet ved å se tilbake på bygdas fortid. Stikkord til utforming av kunstverket på torget er teppe, vev og mønster.

Prosjekt nr. 2: Kunstprosjekt langs figgjoelva. Figgjoelvens bredder gjennomgår en transformasjon: En ny fotgjengerbru over elva planlegges, en etterlengtet bru som vil knytte det nye sentrum sammen med boliger på andre siden av elva. Videre er det oppgradert en flott tursti med flomsikring langs elven som ender i et stort eksisterende bygg, Veveriet. Veveriet skal bygges om til kulturhus, med aktivitet i alle etasjer. Biblioteket som nå er inne i Veveriets første etasje skal få en ombygging og er en sentral og viktig funksjon som møteplass i Ålgård.

Prosjektet skal binde brua, elvestien og veveriet sammen. Et kunstverk med fokus på denne strekningen vil styrke tettstedet som historisk har vært nerven for vekst rundt veveriene og ullproduksjonen. Tematikk for kunstverket er fangst og elv som drivkraft. Her er det mange muligheter både tematisk og formmessig og kunstutvalget ser for seg en utførende kunstner eller kunstnerteam.

4. Seilprosjekt – en hyllest til kvinnelige kulturbærere
Søker: Lebesby kommune, kulturavdelingen
Tilsagn: 220.000
Søker ønsker å lage et utendørs kunstprosjekt som er en hyllest til sterke, innovative, empatiske kvinnelige kulturbærere og inviterer lokalbefolkningen til å være involvert i prosessen. Mens mannfolkene på havet opplevde en nasjonalromantisk fremstilling som symbol for mot og tapperhet, er beretningen om kystkvinners liv fra gamle tider og frem til dagens samfunn lite kjent fordi primærnæringshusholdet i samfunnsøkonomisk forstand ble ikke regnet som lønnsomt. Dermed mistet kystkvinner sin rolle som ankerkvinne i naturalhusholdet der hun hadde ansvar for familie, matlaging, seil- og tekstilproduksjon, dyrehold og fjøsstell. Mens mannfolk bygde båter tok kvinner ansvar for søm av seil, dvs. med tilrettelegning og reparering av seil garanterte kvinnfolk båtens fart!

Seil er symbol for kvinnelig tekstilbruk, det kan sees som lerret, prosjektionsflate, et todimensjonalt rom med transcendentale aspekter, en overdimensjonert uro som formidler imaginasjon av vidde, de ukjente, lengsel, uvisshet, avhengighet fra vær og material. Vi inviterer 8 profesjonelle kvinnelige kunstnere å samarbeide med lokale lag, for eksempel husflidslag, ungdommens hus (workshops), skole (utvidet kulturtilbud) og barnehage.

Kjøllefjord molo blir skulpturpark og tolkes i sin helhet som en skonnert mens lokalbefolkningen møter med internasjonale kunstnere. Hver lysstolpe på moloen tolkes som en seilmast. Kvinnelige kunstnere ble oppfordrede å lage seil til mastene ved buk av innspill fra lokale kunnskapsbærer og ved bruk av ulike materialer.

5. TIFO
Søker: Oslo kommune
Tilsagn: kr 400.000
Tifo er et samarbeid mellom Oslo Kommune kulturetaten og Enga Tifo, en gruppe frivillige innen supporterklubben Vålrenga, for det meste bestående av ungdommer, som har ansvaret for Vålrenga sin såkalte Tifo virksomhet.

Kunstutvalget for Nye Jordal Amfi ønsker et temporært, relasjonelt kunstprosjekt med fokus på samarbeidet mellom kunstner og en gruppe frivillige innen klubben Vålrenga, for det meste bestående av ungdommer, som har ansvaret for Vålrenga sin Tifo-virksomhet. Det relasjonelle prosjektet omfatter kommunikasjon og samarbeid mellom kunstner og denne gruppen frivillige og gjennomføringen av et eller flere Tifo show under Vålrenga sine hjemmekamper på Nye Jordal Amfi.

6. Forprosjekt kunst i Meieriet
Søker: Vestvågøy kommune
Tilsagn: kr 75.000
Vestvågøy kommune ligger midt i Lofoten med cirka 11200 innbyggere. Leknes er kommunens administrasjonssted. Stedet har bystatus og er regionsenter i Nordland

Kommunen har for tiden to prosjekt som på en måte griper inn i hverandre, Det er ombygging av et tidligere meieri til kulturhus, kostnadsramme cirka 70 millioner kroner og et stedsutviklingsprosjekt der opprusting av Storgata er et større prosjekt og utearealene foran Meieriet inngår i gateprosjektet. Kostnadsramme cirka 60 millioner kroner. Kommunens plan er å utarbeide et forprosjekt der utsmykkingen utomhus og inne i bygningen kan/bør sees i sammenheng

7. Tankeplass
Søker: Oppland fylkeskommune – Kultur
Tilsagn: kr 250.000
Prosjektet Tankeplass er sprunget ut av ideen om å skape naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden ved bruk av kunstneriske/arkitektoniske installasjoner. Ideen er inspirert av prosjektet «Erfaringsstoler» i Nordre Land og er utviklet av en tverrfaglig gruppe i Oppland fylkeskommune. Dette skal være steder som innbyr til refleksjon og kontemplasjon, hvor man kan være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten, utveksle tanker med andre vegfarende, ev. tanke opp forsyninger osv.

Det skal være en sittemulighet, enten integrert i verket eller utformet som et tillegg, uavhengig av og nær verket, men som kunstneren må godkjenne. Kunstprosjektet vil også kunne gi oppmerksomhet og løfte fram kvaliteter og identitet knyttet til områder og ferdselsveger som har blitt forlatt til fordel for moderne infrastruktur, og bidra til å vitalisere og aktivisere kulturhistorisk sentrale områder.

8. New Chapter-formidling
Søker: Komafest
Tilsagn: kr 100.000
Pøbel og Vardø Restored skal, sammen med sine samarbeidspartnere i Teriberka og Vardø, formidle prosjektet New Chapter til et nytt publikum for å skape dialog om utfordringer og fremtidsmuligheter for små lokalsamfunn Barentsregionen. Tilskuddet er øremerket utvikling og bearbeiding av filmatisk og fotografisk dokumentasjon av prosjektet.

9. Jord bind.
Søker: Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg i samarbeid med Levanger kommune
Tilsagn: kr 325.000
Levanger kommune skal gjere om parkeringsplassen ved Kirkegata 11 til ein park. Søker er inviterte for å arbeide med kunstnariske intervensjonar som utfordrar tankegodset kring parkfenomenet og planleggingsprosessen.

Saman med potensielle brukarar av parken, skal søkerne arbeide med mold som hovudmateriale. Dette gir grunnlag for ulike fokusområde:

  • Gjere nybrotsarbeid, der utgangspunktet er eit asfaltert areal og ikkje ein fruktbar skogbotn.
  • Utvikle fruktbar mold, som kan gje næring for matvekstar.
  • Prøve ut stadstilpassa dyrkningsmåtar for mat.
  • Prøve ut eit mangfold av nyttevekstar.Desse aktivitetane – ein type urban nydyrking, vert bindingar mellom folk og mellom folket og parken, samt signal til embetsverket og det politiske nivået.

10. Bridges.
Søker: Farhad Kalantary
Tilsagn: kr 100.000
Prosjektet går ut på å installere fire lysskulpturer på Bentsebrua, Sagene, Oslo. Lysskulpturene skal settes opp på broens hjørner, på fire eksisterende sokler. Lysskulpturene vil ha doble funksjoner. De vil gi tiltrengt lys på broen, samtidig vil de gi en kunstopplevelse og introdusere broen som en plass for refleksjon.

Prosjektet er i regi av kunstnerduoen Farhad Kalantary og Linn Lervik og sivilarkitekt Anja Borges.
Bentsebrua ble bygd i perioden 1898 til 1901 og er nylig satt i stand. Fire granittsokler innleder et sortlakkert jern rekkverk med vertikale sprosser som krysser spennet over elven. Opprinnelig var soklene en base for store, dekorerte lyktestolper i støpejern. I dag står de tomme tilbake.

Kunstnerne vil eksperimentere med forskjellige materialer, og undersøke hvordan lys og bevegelse kan gi en kunstopplevelse uten å distrahere trafikken.

Informasjon om kunstprosjektene er hentet fra søknadene.

For mer informasjon om tildelingene eller prosjektene, kontakt Truls Ramberg, ansvarlig for Kommunale og fylkeskommunale prosjekter (KOM).

Del denne artikkelen