Bygulvet i nytt regjeringskvartal

Et av de største og mest synlige stedene i det nye regjeringskvartalet er bygulvet, tilgjengelig for alle som besøker området. Kunstneren Jumana Manna er i gang med utformingen av kunstverket som skal prege plassen.

Et nytt regjeringskvartal vokser fram midt i Oslo sentrum. I den forbindelse skal nye kunstnere skal utføre omfattende oppdrag i både bygg og byromJumana Manna/Silvia Diaconu Fly-Collective AS/Team Urbis/Statsbygg. Fotograf: Jumana Manna/Statsbygg/Team Urbis.

Om prosjektet

Bygulvet på Johan Nygaardsvolds plass ut mot Akersgata blir et av de største offentlig tilgjengelige stedene for kunst i regjeringskvartalet, og markerer inngangen til selve området. Plassen skal legge til rette for mange typer av store og små begivenheter: seremonier, demonstrasjoner, taler og generelt folkeliv. Totalt 10 kunstnere ble invitert til å levere skisser for et kunstverk til bygulvet, og juryen valgte forslaget til den Berlin-baserte palestinske kunstneren Jumana Manna.

Kunstverket, med arbeidstittelen Substitute, vil være et 800 kvm stort gulv og skal lages av resirkulert stein. I over 300 år har granitt vært brukt i sivile og urbane strukturer, i industri og forsvarsverk i Norge. Manna vil invitere stat, kommuner, energiselskaper og andre til å donere stein fra blant annet fortau, murer, demninger, kraftstasjoner, rådhus, skoler og gårder. Materialvalget vil inkludere hele landet i kunstverket, og oppfordrer sterkt til bærekraftig bruk av naturressurser og til sirkulær økonomi. Jumana Manna sier selv om arbeidet:

Mitt forslag undersøker Norges materielle historie i forhold til natur og utvinning, økonomi og identitet. Gjennom verket vil jeg utforske resirkulering eller gjenbruk som en konseptuell og infrastrukturell etikk, og markere ideen om at noe må gis opp for at et kollektiv skal fortsette å leve og vokse bærekraftig sammen.

Kunstverkets endelige utforming vil ikke være klar før all stein er samlet inn og satt sammen til en større helhet, et arbeid som kunstneren i det kommende året vil gjennomføre i samarbeid med erfarne håndverkere fra Agaia.

Jumana Manna (f. 1987, USA) er oppvokst i Jerusalem og bor og arbeider i Berlin. Manna er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Gjennom film, skulptur og installasjoner undersøker hun historiefortellinger knyttet til makt, språk og minner. Til kunstverket Government Quarter Study fra 2014, tok hun avstøpning i full størrelse av søylene fra interiøret i Høyblokka. Kunstverket ble vist på Henie Onstad Kunstsenters mye omtalte utstilling Vi lever på en stjerne i 2014, som tematiserte hendelsene den 22. juli. Verket ble senere vist i den nordiske paviljongen under Veneziabiennalen i 2017.

Invitert konkurranse er en av flere metoder i arbeidet med kunst til nytt regjeringskvartal. Les mer om det her. 

På Statsbyggs nettsider kan du lese mer om byggeprosjektet nytt regjeringskvartal. Vil du vite mer om KOROs arbeid med kunstprosjektet for hele regjeringskvartalet finner du mer informasjon, kunststrategien og kunstplanen på vår prosjektside.

Pressemeldingen kan lastes ned på norsk her. Please read press release in english here. 

 

English:

One of the biggest and most visible spaces in Oslo´s new Government Quarter is the city floor, accessible to all who pass through or visit the area. The artist Jumana Manna  is currently designing an artwork that will unfold over some 800 sqm. of this outdoor floor.

The square at Johann Nygaardsvoll plass, facing Akersgata, will be one of the biggest publicly accessible areas for art in the Government Quarter, and marks the entrance to the whole area from the west.

The square will be capable of facilitating many types of large and small events: ceremonies, demonstrations, speeches and general city life. After an invitation to 10 artists, a jury selected the Berlin-based Palestinian artist Jumana Manna`s proposal.

The artwork, with the working title Substitute, will be an 800m2 floor made of reclaimed stone. For well over 300 years, granite has been used in civil and urban structures, in industry and in defences in Norway. Manna wants to invite the government, municipalities, energy companies and others to donate stone from such structures as pavements, walls, dams, power stations, town halls, schools and farms. The choice of material will involve the whole country in this artwork, and strongly encourages the sustainable use of natural resources and a circular economy. Jumana Manna says of the work:

My proposal explores Norway’s material history in relation to nature and the extraction of resources, economy and identity. Through this work, I will explore recycling or reuse as a conceptual and infrastructural ethic, and highlight the idea that something must be given up in order for the collective to continue to live and grow sustainably together.

The artwork’s eventual design will not be clear until all the stone has been gathered and composed into a larger whole, which the artist will carry out in collaboration with experienced artisans from Agaia over the next year.

Jumana Manna (born 1987, USA) grew up in Jerusalem, and lives and works in Berlin. Manna studied at the Academy of Fine Art in Oslo. Through film, sculpture and installations, she investigates storytelling linked to power, language and memories. For the artwork Government Quarter Study from 2014, she took full-size casts of the columns from the interior of the Høyblokka government building. The artwork was shown in the Henie Onstad Art Centre’s widely discussed exhibition in 2014, We Live on a Star, which discussed the events in the Government Quarter during the attacks of 22nd July, 2011. The work was later shown in the Nordic Pavilion during the Venice Biennale in 2017.

 

Invited competitions are one of several methods used in procuring art for the new Government Quarter. Read more about this here (Norwegian text only).

You can read more about the building project for the new Government Quarter on Statsbygg`s website. (the Norwegian Directorate of Public Construction and Property).  If you want to know more about KORO’s work with the Government Quarter’s art project, our project page contains more information, the art strategy and the art plan (Norwegian text only).

 

 

Detaljer

Fylke

Oslo

Kunstner

Jumana Manna

Planlagt ferdigdato

30.06.2025

Prosjektansvarlig

Elise Cosme da Silva Hoedemakers , KORO

Kuratorer

Nora Ceciliedatter Nerdrum , KORO
Ana María Bresciani , KORO
Drew Snyder , KORO

Produsent

Robert Johansson , KORO, fra høsten 2023
Liv Brissach

Co-researcher

Eystein Talleraas

Byggherre

Statsbygg

Arkitektkontor

Team Urbis

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Offentlig tilgjengelig

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Vår - sommer 2022


Invitert konkurranse, del 1 og 2

Sommer - høst 2022


Juryarbeid - vinnerutkast kåret

Mars 2023


Jumana Mannas utkast offentliggjøres

Vinter -vår 2023


Research og invitasjon til landets kommuner om å bidra med stein

2023 - 2025


Produksjonsfase

2025


Kunstverk ferdig