Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter

Tomas Colbengtson har laget et kunstverk forankret i sørsamisk historie, mytologi og natur.

Bissie giebnie, Tomas Colbengtson. Fotograf: KORO

Om prosjektet

Saemien Sijte har flyttet inn i et nytt bygg på Horjemstangen utenfor Snåsa. Som eneste sørsamiske kultursenter og museum har Saemien Sijte et nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring og formidling av og forskning på sørsamisk språk og kultur, en sentral del av virksomheten siden grunnleggelsen i 1964. Det ble tidlig uttrykt et ønske om at kunstverket til det nye bygget skulle utføres av en sørsamisk bildekunstner eller kunsthåndverker, og at verket skulle referere til eller speile sørsamisk tradisjon og kulturhistorie. Den samisk-svenske kunstneren Tomas Colbengtson ble valgt av juryen, som besto av representanter fra Saemien Sijte. Colbengtsons motivasjon for å søke oppdraget var å skape fremtidshåp og bidra til et fellesskap gjennom kunsten. Det permanente skulpturelle glasskunstverket hans er plassert utenfor det nye bygget.

Tomas Colbengtson (f. 1957) har bakgrunn fra en sørsamisk reindriftsfamilie, og er født og oppvokst i Tärnaby, Västerbotten i Sverige. Stedet ligger nær grensen til Norge, sørøst for Mo i Rana. Colbengtson arbeider med bilder, objekter og tekst i kombinasjon med grafiske teknikker og ulike materialer. Det er særlig silketrykkene, der fotografier er overført til glass eller aluminium, han er kjent for. Fotografiene er offentlige arkivbilder av samiske områder, anonyme samiske personer, kjente skikkelser fra samisk historie og egne forfedre. Colbengtsons kunst er personlig og basert på egne erfaringer. At han ikke fikk opplæring i samisk språk og savnet en egen samisk stemme, var avgjørende for at han ble kunstner. Denne tematikken – å bli nektet å snakke sitt eget språk og utøve sin egen kultur, en viktig del av ens identitet – løfter kunsten hans til et kollektivt nivå som forener urfolk på tvers av landegrenser og språk.

I filmen som er laget til kunstprosjektet, forteller Tomas Colbengtson mer om prosessen bak og arbeidet med Bissie giebnie. Trykk på linken for å se filmen med norsk tekst.

 

Åarjelsaemien:

Tomas Colbengtson lea tjeahpoem dorjeme mij lea vïedteldihkie åarjelsaemien histovrijasse, mytologijese jïh eatnamasse.

Saemien Sijte lea orre gåetien sïjse jåhteme Horjem-njuanesne Snåasen ålkolen. Goh aajnehke åarjelsaemien kultuvrejarnge jïh museume Saemien Sijten lea nasjonaale dïedte dokumentasjovnen, vaarjelimmien jïh bievnemen åvteste jïh åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese dotkedh, vihkeles bielie barkoste mænngan tseegkesovvi 1964. Aareh sjaavnjoe bööti åarjelsaemien guvvietjiehpiedæjjah jallh tjeahpoevytnesjæjja edtji tjeahpoevierhkiem don orre gåatan darjodh, jïh tjeahpoe edtji åarjelsaemien aerpievuekieh jïh kultuvrehistovrijem vuesiehtidh. Saemien-sveerjen tjiehpiedæjja Tomas Colbengtson veeljesovvi juryjeste gusnie tjirkijh Saemien Sijteste lin meatan. Colbengtsonen skraejrie barkoem ohtsedh lij håhkoem båetijen aajkan sjugniedidh jïh ektievoetem tjeahpoen tjïrrh sjugniedidh. Dan ihkuve skulptuvretjeahpoe klaaseste lea orre gåetien ålkoelisnie.

Tomas Colbengtson (r. 1957) åarjelsaemien båatsoefuelhkeste båata, jïh reakasovveme jïh byjjenamme Dearnesne, Västerbottenisnie Sveerjesne. Sijjie lea Nöörjen raasten lïhke, Måehvien åarjelluvlielisnie. Colbengtson guvviejgujmie, objektigujmie jïh teekstine barka grafihken teknihkigujmie jïh ovmessie ïebnigujmie. Dïhte joekoen åehpies sov silhketrygki gaavhtan, gusnie guvvieh sertiestamme klaasese jallh aluminijumese. Guvvieh lea byögkeles våarhkoeguvvieh jïh vuesiehtieh saemien dajvh, ovnohkens saemieh, åehpies almetjh saemien histovrijistie jïh jïjtse maadtoeh. Colbengtsonen tjeahpoe lea persovneles jïh jïjtse dååjrehtimmiej mietie. Åajvoehfåantoe man åvteste tjiehpiedæjjine sjïdti lij satne idtji lïerehtimmiem saemien gïelesne åadtjoeh jïh jïjtse saemien gïelem ohtseli. Daate tematihke – nyöjhkesovvedh jïjtse gïelem soptsestidh jïh jïjtse kultuvrine gïehtelidh, vihkeles bielie jïjtse identiteeteste  – altese tjeahpoem akten ektie daltesasse lutnjie mij aalkoeåålmegh laanteraasti jïh gïeli rastah ektede.

Filmesne maam tjeahpoeprosjektese dorjeme, Tomas Colbengtson vielie prosessen jïh barkoen bïjre Bissie giebnine soptseste.

 

Detaljer

Adresse

Horjemstangen, Snåsa

Fylke

Trøndelag

Kunstner

Tomas Colbengtson

Ferdigstilt dato

14.06.2022

Prosjektansvarlig og kurator

Janicke Heggem Rudi Iversen

Arkitektkontor

Fur Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk

Milepæler

Vår 2019


Statsbygg tildeler KORO kunstoppdrag

Høst 2019


Oppstart kunstprosjekt - kunstutvalg etableres og tomt befares

Vinter 2020


Open Call - prekvalifisering for sørsamiske billedkunstnere og kunsthåndverkere

Vår 2020


Juryering og valg av kunstner

Høst 2020


Grunnsteinsnedleggelse ved kulturminister Abid Raja

Høst 2020


Kunstplan blir godkjent

2021


Kunstprosjekt produseres og monteres

17. juni 2022


Åpning av Saemien Sijte