Illustrasjonene viser en skisse av Outi Pieskis verk AAhkA i pyramiderommet ved hovedinngangen til A-blokken i det nye regjeringskvartalet. Realisering av integrerte kunstverk er en kompleks prosess, og verket skal bearbeides videre i samarbeid med KORO, arkitektene Team Urbis og byggherren Statsbygg. Illustrasjoner: Statsbygg/Team Urbis
Aktuelt

Outi Pieski til regjeringskvartalet


KORO er ansvarlig for kunstprosjektene i det nye regjeringskvartalet. Etter en konkurranse om å lage et kunstverk til det store pyramiderommet ved hovedinngangen til A-blokken, har juryen valgt den samiske kunstneren Outi Pieski og hennes monumentale verk AAhkA.  For mange vil pyramiderommet med sin heldekkende glassfasade og Pieskis kunstverk være det første møtet med det nye regjeringskvartalet.

Kunstverkets formspråk fra duodji

I det nye regjeringskvartalet skal arbeidet integreres på pyramiderommets største vegg som er over 700 kvm og 51 meter høy. Pieski vil bruke flaten til å lage en assemblage av farger, materialer og håndverkstradisjoner som danner et stort portrett i halvprofil. AAhkA vil være delvis skjult i veggens topografi, men vil samtidig tre frem gjennom den rike ornamentikken.

Skissen viser en skikkelse som bærer det samiske kvinnelige hodeplagget, ládjogahpir og en stav med mønstre hentet fra samiske treskjærings- og ornamenttradisjoner. På hånden er tradisjonelle ringer utført i messing. I samisk tradisjon viser AAhkA til Moder Jord som juridisk person: de mange hellige fjellene i Sápmi kalles Aahka (sørsamisk), Áhkká (nordsamisk) som oversettes til eldre kvinne, bestemor, verge.

Kunstverket vil bli svært fremtredende og godt synlig inne og ute. AAhkA skal integreres på hele den skråstilte veggflaten i rommet, og ta utgangspunkt i arkitekturens spileveggskomposisjon.  

Unikt rom. Pyramiderommet ligger rett innenfor hovedinngangen i A-blokken og vil for mange være det første møtet med det nye regjeringskvartalet. Illustrasjoner: Statsbygg/Team Urbis. 

Outi Pieski (1973) bor og arbeider i Helsingfors og i Ohcejohka (Utsjoki) på finsk side av Sápmi. Hun jobber med installasjoner og maleri, ofte i kombinasjon med duodji og er opptatt av tematikker som kretser rundt natur og kultur i den arktiske regionen. Pieski har tidligere laget offentlige kunstverk til blant annet Sametinget i Norge (2015) og i Finland (2012).

Portrett av Outi Pieski (foto: Teuri Haarla)
Skisse av Outi Pieski.


Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er begeistret

Vinnerforslaget som Outi Pieski har laget, er storslått og kraftfullt. Det tar pusten fra meg! Jeg vil ikke bli forundra om dette verket blir en folkekjær del av Oslo by når det nye regjeringskvartalet står klart.

Anette Trettebergstuen
(foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet)


-Som kulturminister er jeg sjølsagt veldig glad for at kunsten får en så markant plass når vi bygger nytt regjeringskvartal. Kunsten vil rett og slett bli en del av bybildet, og jeg tror verket vil være med på å åpne opp mellom by og bygg.

-Jeg synes også at det er spennende og inspirerende at KORO har valgt en kvinnelig, samisk kunstner, og at verket spiller på samiske håndverkstradisjoner og kulturarv. På den måten får verket fram at det vi sitter og jobber med i disse bygningene, er noe som tilhører og er relevant for alle i hele Norge.

KOROs direktør gratulerer


KOROs direktør Sigurd Sverdrup Sandmo har ansvar for gjennomføringen av konkurransen og oppnevner også juryen.

Outi Pieskis kunstverk vil få stor synlighet i det nye regjeringskvartalet og vil få prege sine omgivelser. Det får også en helt spesiell symbolsk plass i norsk politikk og samfunnsliv. Arkitektene i Team Urbis har skapt et rom med unike muligheter for et monumentalt kunstverk, og vinnerforslaget AAhkA er et kraftfullt svar på disse. Jeg gratulerer Pieski med oppdraget.

Sigurd Sverdrup Sandmo (foto: Niklas Hart)

Bidra til å fremme mangfoldige ytringer

I alt ble åtte kunstnere fra inn- og utland var invitert av KORO til å levere skisseforslag til pyramiderommet. En tverrfaglig jury som besto av Azar Alsharif, John Arne Bjerknes, Elisabeth Byre, Beate Hølmebakk, Nora Ceciliedatter Nerdrum, Synnøve Persen og Drew Snyder var nedsatt for å vurdere forslagene. I sin innstilling framhever juryen blant annet hvordan Pieski utfordrer tradisjonell kjønnsrepresentasjon og samisk tilstedeværelse i denne typen bygg:

-Verket er dypt forankret i et samisk verdenssyn og ulike håndverkstradisjoner på tvers av Sápmi. Plasseringen ved inngangspartiet til regjeringskvartalet vil være et kraftig symbol på en tilstedeværelse av mennesker, kunnskap og kultur som strekker seg tusenvis av år tilbake og som er en viktig og levende del av Norge i dag.

Kunstprosjektet i pyramiderommet er en viktig del av en større kunstplan for nytt regjeringskvartal. Den omfatter blant annet utformingen av bygulvet og andre store kunstprosjekter. Bevaring og rekuratering av eksisterende verk fra det gamle regjeringskvartalet og andre departementsbygg er også en del av planen.

KOROs kunststrategi i nytt regjeringskvartal

Sámi dáiddár Outi Pieski ráhkada monumentála dáiddabarggu ođđa ráđđehusgoartila A-blohkkii

Dáiddabargu, mas vuhttojit sámi duodjeárbevierut oaivadussan, šaddá ebmojin, maiddái go dan olggul geahččá.

KORO (Dáidda almmolaš lanjain) lea vásttolaš ođđa ráđđehusgoartila dáiddaprošeavttain. Maŋŋilgo lea lágiduvvon gilvu ráhkadit dáiddaprošeavtta stuorra pyramiidalatnjii, mii lea A-blohka váldouskkádaga guoras, de lea dubmengoddi válljen Outi Pieski ja su dáiddabarggu AAhkA.

AAhkA lea Eana Min Eadni juridihkalaš persovdnan: Eatnat bassi váriin Sámis lea namma Aahka (oarjelsámegillii), Áhkká (davvisamegillii), mii lea vuorraset nisu, áhkku, várjaleaddji. Dát šaddá hui ebmos dáiddabargun, mii lea hui oinnolaš lássajulggabeali čađa, maiddái A-blohka olggobealde. Máŋgasii šaddá dát ráđđehusgoartila vuosttas dearvvahussan, go huksehus gárvána čakčat 2025.  Dáiddabargu galgá ovttaiduvvat miehtá vinju seaidnedulbosa mii lea lanjas, ja dan vuolggasadjin lea arkitektuvrra riddaseaidneráhkadus.

Portreahta hábmengiella lea vuolgán duodjeárbevierus

Outi Pieski (1973) ássá ja bargá Ohcejogas Suoma beali Sámis. Outi Pieski bargá installašuvnnaiguin ja govvanjuohtamiin, dávjá árbevirolaš dujiin oktanaga. Pieski lea ovdal ráhkadan almmolaš dáiddabargguid earret eará Norgga Sámediggái (2015) ja Suoma Sámediggái (2012).

Ođđa ráđđehusgoartilis galgá su dáiddabargu ollašuhttojuvvot pyramiidalanja stuorámus seaidnái. Pieski áigu geavahit dulbosa duohtan dahkat ivdne-, ávnnas- ja árbevirolaš duodječoahkkádusa (assembláša), mii šaddá AAhkA bealleprofiillas. AAhkA šaddá osohahkii beaitagii seainni topografiijai, muhto albmana seammás valljugas hervendáidagis bokte.  

AAhkAs lea ládjogahpir oaivvis ja soabbi gieđas masa leat niibbiin čállojuvvon sámi árbevirolaš hearvvat. Duodji, dat lea min oktavuohta guhtet guoibmáseamet, ovdalaš ja boahttevaš buolvvaide, ja eará ealli ovttadagaide. Duodji lea ravdamearálaš linisvuohta, mii máinnaša raššivuođa, njuolggalašvuođa, dovddolašvuođa ja searvevuođa. 

AAhkA hábmengiella boahtá duodjeárbevierus, mii lea kollektiiva geavat, ja Pieski háliida searvadit ovttasbargoguimmiid dáiddabarggu prosessii ja ollašuhttimii.

-Vuoitoevttohus man Outi Pieski lea ráhkadan, lea ebmui ja vuoibmái. Dat hahpaštuhttá mu! Mun in imaštivčče juos dát dáiddabargu šattašii eahccilis oassin Oslo gávpogis, go ođđa ráđđehusgoartil gárvána.

Kulturministtarin lean diehttalasat hui ilus, go dáidagii čáhkkejuvvo nu čalmmus sadji go mii leat huksemin ođđa ráđđehusgoartila. Dáidda šaddá njulgestaga oassin gávpotgovas, ja jáhkán dán dáiddabarggu leamen mielde rahpamin gávpoga ja huksehusa gaskavuođa.

Mu mielas lea maid gelddolaš ja movttiidahtti, go KORO lea válljen sámi nissondáiddára, ja go su dáiddabargu atná sámi duodjeárbevieruid ja kulturárbbi oaivadussan. Dáinna lágiin oažžu dáiddabargu ovdan, ahte dat mainna mii čohkkát ja bargat dáid huksehusain, lea juoga mii gullá ja lea čuožžovaš buohkaide Norggas, cealká kultur- og dásseárvoministtar Anette Trettebergstuen.

Oassi stuorát dáiddaplánas

Uskkádaga julggabealli lea visot lásas dahkkojuvvon, ja lássajulggabealli oidno hui bures Johan Nygaardsvold šiljus ja Ráđđehuspárkkas, ja dáiddabarggu sáhttá geahččat ja vásihit olggul.   Dáiddabargu mii lea pyramiidalanjas, lea deaŧalaš oassi ođđa ráđđehusgoartila stuorát dáiddaplánas, mii maiddái siskkilda gávpotguolbbi hábmema ja eará stuorra dáiddaprošeavttaid, ja maiddái boares ráđđehusgoartila ja eará departemeanttaid báhcán dáiddabargguid seailluheami ja ođđasis kuraterema.

Veahkehit ovddidit máŋggabealagis olggosbuktimiid

KORO bovdii oktiibuot gávcci dáiddára sis- ja olgoriikkas buktit sárggastusevttohusaid pyramiidalanja čiŋaheapmái. Doaresfágalaš dubmengoddi, mas ledje mielde Azar Alsharif, John Arne Bjerknes, Elisabeth Byre, Beate Hølmebakk, Nora Ceciliedatter Nerdrum, Synnøve Persen ja Drew Snyder, leai biddjojuvvon árvvoštallat evttohusaid. 

Árvalusastis deattuha dubmengoddi, mo Pieski hástala sohkabealovddastusa ja sámiid oassálastima dán lágan huksehusaide: -Dáiddabargu lea čiekŋalit áŋkorastojuvvon sámi máilmmiipmárdussii ja iešguđetlágan duodjeárbevieruide miehtá Sámi. Sajusteapmi ráđđehusgoartila uskkádaga buohta šaddá fámolaš govastahkan, mii čájeha olbmuid, dieđu ja máhtu ja kultuvrra luhtte leahkima mii ollá duháhiid jagiid maŋás ja mii lea deaŧalaš ja ealasis oassi Norggas dálge.

KORO direktor Sigurd Sverdrup Sandmo lea vásttolaš gilvvu čađaheamis ja dubmengotti nammadeamis:

Dát dáiddabargu oažžu buorre oinnolašvuođa ođđa ráđđehusgoartilis, ja dat beassá báidnit birrasiiddis. Dat oažžu maid áibbas earenoamáš symbolalaš saji norgalaš politihkkii ja servodateallimii. Team Urbbi arkiteavttat leat dahkan lanja, mas leat áidnalunddogis vejolašvuođat ebmos dáiddabargui, ja Outi Pieski vuoitoevttohus AAhkA lea vuoibmás vástádus dáidda. Mun sávan lihku Pieski bargui.